Všeobecné obchodní podmínky společnosti Midava service s.r.o. a podmínky užívání elektronických systémů společnosti Midava service s.r.o.

Fakturační údaje:

ČESKÁ REPUBLIKA
Midava service
IČ: 05062462
DIČ: CZ05062462

Se sídlem: Boženy Koutníkové 2000, Čelákovice, 250 88.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: C 257368.
Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

Číslo účtu: 115-2429390207/0100

IBAN: CZ1501000001152429390207

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Midava service s.r.o. , IČ: 05062462, se sídlem Boženy Koutníkové 2000, Čelákovice, 250 88 (dále jen „Midava Service“) a podmínky užívání elektronických systémů společnosti Midava Service.  

      1. Úvodní ustanovení

1.1 Midava Service vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů (dále jen “Všeobecné obchodní podmínky”).

1.2 Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy, do nichž Midava Service vstupuje v souvislosti s užíváním jejích elektronických systémů, včetně smluvních vztahů, které se týkají automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, poradenství v obchodní činnosti a výroby reklamy a evidence osobních údajů pro zaměstnavatele.

1.3 Definice elektronických systému je uvedena níže v čl. 3 Všeobecných obchodních podmínek.

1.4 Elektronické systémy Midava Service  jsou určeny pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.

 1. Úprava právních vztahů

2.1 Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se vztahují na smluvní vztahy uvedené v čl. 1.2.

2.2 Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.3 Otázky neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 1. Definice použitých pojmů

3.1 Pojmy použité v textu Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam:

Elektronické systémy Midava Service:
Internetové stránky Midava Service www.muzupracovat.cz a počítačové programy vytvořené Midava Service určené k užívání ze strany klientů a uživatelů.

Užívání elektronických systémů Midava Service:

Procházení, čtení a zápis do internetových stránek a počítačových programů vytvořených ze strany Midava Service (resp. spuštění Elektronických systémů formou aplikace na zařízeních připojených k počítačové síti internet), které jsou přístupné třetím osobám.

Uživatel:
Každá osoba (ať už zaregistrovaná na internetových stránkách Midava Service či nikoliv), která používá Elektronické systémy Midava Service dostupné na počítačové síti internet anebo používající Elektronické systémy Midava Service formou aplikací na zařízeních připojených k počítačové síti internet.

Klient:
Právnická či fyzická osoba, která uzavře s Midava Service smlouvu o poskytování služeb definovaných v článku 4. Všeobecných obchodních podmínek. Klientem se rozumí rovněž zprostředkovatel a mediální zprostředkovatel.

Zprostředkovatel:
Právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím Elektronických systémů Midava Service hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání.

Mediální zprostředkovatel:
Právnická či fyzická osoba, která zprostředkovává nabídku služeb Midava Service definovaných v bodě 4.4 Všeobecných obchodních podmínek.

Reklamní prostor:
Komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet nebo v aplikacích spuštěných na zařízeních připojených k počítačové síti internet k propagaci právnických či fyzických osob a/nebo jejich služeb.

 1. Přehled služeb Midava Service

4.1 Inzerce pracovních pozic a automatizované zpracování dat
Služba inzerce volných pozic a automatizované zpracování dat spočívá v automatizovaném zpracování dat v oblasti lidských zdrojů a zveřejnění inzerátu volné pracovní pozice   při využití Elektronických systémů Midava Service a technologického prostředí celosvětové počítačové sítě internet.

4.2 Multiposting pozic
Multipostingem pozic se rozumí zprostředkování inzerce na pracovních serverech s nabídkami či poptávkami práce mimo území ČR, které nejsou provozovány Midava Service (dále jen „Zahraniční servery“). Tato služba je poskytována automatizovanou formou, tj. prostřednictvím Elektronických systémů Midava Service a/nebo prostřednictvím pracovníků Midava Service zajišťujících spolupráci s provozovateli příslušných Zahraničních serverů. Multiposting pozic zahrnuje veškerý proces vedoucí k publikaci inzerátu Klienta na Zahraničním serveru.

4.3 Prohledávání databáze životopisů (CV)
Midava Service je vlastníkem databáze uchazečů o zaměstnání a jejich CV, které spravuje a umožňuje přístup k nim formou prohlížení CV za účelem nabídky práce.

4.4 Reklamní služby na internetu
Reklamními službami na internetu se rozumí služby poskytované ze strany Midava Service klientovi v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v zabezpečení tvorby, vlastní technické realizaci a prezentování reklamního prostoru na nebo prostřednictvím Elektronických systémů Midava Service ve prospěch klienta.

4.5 Zprostředkování inzerce v tisku
Zprostředkováním inzerce v tisku se rozumí obstarání procesu tvorby elektronických a technických podkladů pro novinový tisk a obstarání obchodních procesů vedoucích k otištění inzerátu v tištěných médiích.

4.6 Konzultační služby
Konzultačními službami se rozumí poradenství v oblasti lidských zdrojů a ostatní služby související s poradenstvím na trhu práce.

4.7 Online psychometrie
Online psychometrií se rozumí poskytování služeb v oblasti elektronického zjišťování psychologických vlastností lidských zdrojů. Midava Service poskytuje tuto službu v podobě přístupu k elektronickým testům a dotazníkům. Odpovědnost za způsob využití Online psychometrie a důsledky z něj plynoucí pro subjekty elektronického testování přejímá klient jakožto přímý uživatel výsledků testů a dotazníků.

 1. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

5.1 Uživatelé a Klienti se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů Midava Service výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Midava Service.

5.2 Uživatelé a Klienti se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů Midava Service informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.

5.3 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel nebo Klient, který tyto informace uložil do Elektronických systémů Midava Service. Uživatel a Klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby Midava Service uchovávala informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele či Klienta.

5.4 Uživatel a Klient tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro případné řešení sporu s Klientem či Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronických systémů Midava Service Uživatelem či Klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

5.5 Klient či Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.

 1. Nakládání s prezentovanými informacemi

6.1 Midava Service si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:

6.1.1 informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;

6.1.2 informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb;

6.1.3 nabídek práce, ve kterých Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku pro Uživatele;

6.1.4 nabídek práce a brigád, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM);

6.1.5 všeobecných a obchodních informací o produktech Klienta v rámci rubrik nabídek práce a brigády (např. “nabízíme au pair”, “nechte vydělávat internet” nebo “za odměnu udělám” …), které mají charakter reklamy;

6.1.6 více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice; v případě porušení tohoto bodu má Midava Service nárok na plnou cenu další zveřejněné pozice, a to za každou další pozici v textu jedné prezentované pozice; v případě vystavení pozice z předplatného je Midava Service oprávněna odebrat za každou pozici navíc plný počet kreditů, za jaký byla původní pozice vystavena;

6.1.7 informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice);

6.1.8 informací nebo životopisů o třetích osobách bez jejich vědomí;

6.1.9 informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Midava Service nebo jiných fyzických či právnických osob;

6.1.10 přímých internetových odkazů na pracovní pozice Klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci Uživatelů a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají uživatele registraci.

6.2 Midava Service je oprávněna kontrolovat obsah informací podle článku 5. a 6. Všeobecných obchodních podmínek. Midava Service je oprávněna upozornit Uživatele nebo Klienta na rozpor jeho jednání s Všeobecnými obchodními podmínkami a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně odstranit z Elektronických systémů Midava Service, a to i bez souhlasu Klienta nebo Uživatele.
6.3 Midava Service si tímto v rámci poskytování svých služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat elektronické systémy Klienta zajišťující odpovědi uchazečů o nabízenou pracovní pozici (dále jen „Odpovědní systémy“). Midava Service si dále vyhrazuje právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro uchazeče o inzerované pracovní pozice jakkoli matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o službách Midava Service. O záměru zamezit tomuto užívání se Midava Service zavazuje předem informovat Klienta, o jehož Odpovědní systém se jedná.

6.4 Klient bere na vědomí, že při poskytování služby Multipostingu pozic dle bodu 4.2. Všeobecných obchodních podmínek neodpovídá Midava Service za to, že v případě změny zadaných informací budou tyto změny zobrazeny na Zahraničních serverech. V případě služby Multipostingu pozic není rovněž zaručena následná editace textu.

6.5 V případě, že Klient bude chtít používat tzv. systémy pay per click (dále jen „PPC“), je oprávněn zaindexovat své inzeráty na doménách, které jsou ve vlastnictví či správě Midava Service pouze s předchozím souhlasem Midava Service. Midava Service je oprávněna odmítnout takový souhlas udělit, pokud by takový inzerát jakkoli znemožnil Midava Service následné využití systému PPC na příslušné doméně vlastněné či spravované Midava Service (např. z toho důvodu, že předmětný systém nepovoluje více než jednu reklamu na jednu doménu, atp.). V případě, že Klient poruší tuto svou povinnost, je Midava Service oprávněna s ním okamžitě ukončit spolupráci a požadovat náhradu vzniklé škody v plné výši.

6.6 V případě poskytování služby Prohledávání databáze životopisů není Klient oprávněn používat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat, neboť tím dochází k nadměrnému zatížení Elektronických systémů Midava Service. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat při prohledávání databáze životopisů je považováno za porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

6.7 Midava Service si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronických systémů Midava Service Uživatelem či Klientem, který opakovaně či podstatně porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky.

6.8 Klient bere na vědomí, že není oprávněn měnit v průběhu poskytování služby zveřejňované údaje v textu a názvu pracovní pozice v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu pozice. Midava Service je oprávněna vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout, příp. je Midava Service oprávněna požadovat plnou cenu za další pozici za každou takovouto změnu; v případě vystavení pozice z předplatného je Midava Service oprávněna odebrat za každou změnu pozice plný počet kreditů, za jaký byla původní pozice vystavena.

 1. Předání podkladů a termín zahájení služeb

7.1 Uživatelé a Klienti jsou povinni předat Midava Service podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Elektronických systémů Midava Service, pokud není dohodnuto jinak.

7.2 V případě využití Elektronických systémů Midava Service pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronických systémů Midava Service nejdéle do pěti hodin po řádném odeslání údajů. Pokud se však jedná o první použití autorizované části Elektronických systémů Midava Service Klientem (tj. prostřednictvím nové registrace Klienta), pak jsou informace zobrazeny na Elektronických systémech Midava Service po ověření této nové registrace Klienta, nejdéle však do 3 pracovních dnů po řádném odeslání a přijetí údajů. V případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje Midava Service zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejdéle však do deseti pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak. V případě služby Multipostingu pozic je inzerát nejdéle do 3 pracovních dnů od objednání publikován v domovském státě Zahraničního serveru.

7.3 Pravidla pro předání podkladů pro vytvoření grafické prezentace volných pracovních pozic Klienta v grafickém designu (služba definovaná v bodě 4.1 Všeobecných obchodních podmínek) se řídí “Pravidly pro vytvoření klientské prezentace”.

7.4 Podklady pro grafické reklamní prostory (služba definovaná v bodě 4.4 Všeobecných obchodních podmínek) je možné předávat elektronickou poštou nebo na přenosném nosiči dat v běžných formátech *.jpg, *.gif nebo *.swf o maximální velikosti do 35 kB. Midava Service si v rámci poskytování svých služeb vyhrazuje právo odmítnout takovou podobou reklamního banneru (či jiné grafické reklamy) Klienta či Uživatele, která nebude dosahovat odpovídající estetické kvality, kterou lze s ohledem na zpracování Elektronických systémů Midava Service spravedlivě požadovat, především pak pokud se jedná o bannery (či jiné grafické reklamy) prezentované na titulní stránce serveru jobs.cz.

7.5 V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů je Klient povinen uhradit veškeré dodatečné náklady spojené s případným zpracováním podkladů v kratší době.

7.6 Podklady pro zabezpečení předvýběru kandidátů (zahrnuto ve službě definované v bodě 4.6 Všeobecných obchodních podmínek) se rozumí písemný popis pracovní pozice a písemný kvalifikační profil kandidáta.

7.7 Pokud nebude dohodnuto jinak, pro služby definované v bodech 4.1, 4.2 a 4.4 Všeobecných obchodních podmínek Midava Service garantuje započetí s plněním služby do 3 pracovních dnů ode dne následujícího po dni řádného obdržení všech podkladů. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve stanovené formě se o počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je Midava Service povinna zahájit poskytování služby. Midava Service si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění v případě dodání podkladů v nestandardních formátech.

7.8 Termín započetí služby ze strany Midava Service v případě služeb poskytovaných dle bodu 4.6 Všeobecných obchodních podmínek bude uveden v samostatné objednávce nebo sjednán ve smlouvě.

7.9 Klient je povinen se před započetím poskytování služeb ze strany Midava Service zaregistroval do příslušného Elektronického systému Midava Service jako hlavní uživatel. Klient má právo vytvářet další uživatelské účty (podúčty), pokud Všeobecné obchodní podmínky Midava Service nestanoví jinak.

7.10 Klient má právo v příslušném Elektronickém systému Midava Service dynamicky vytvářet, upravovat, publikovat, pozastavovat a archivovat jednotlivé pracovní pozice, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

7.11 Každá jednotlivá pozice bude ze strany Midava Service prezentována službou www na Internetu po Klientem stanovenou dobu. Midava Service zobrazí pozici nejpozději do 5 (pěti) hodin od okamžiku vložení Klientem do Elektronického systému Midava Service v případě, že je nainstalován na serverech provozovaných Midava Service, a nejpozději do 24 hodin v případě, že je nainstalován na serverech provozovaných třetími strana.

 1. Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti

8.1. Uživatelé a Klienti se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, výkresy, filmy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Midava Service.

8.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

8.3. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti smlouvy uzavřené mezi Midava Service a klientem.

8.4. Midava Service se tímto zavazuje, že nad rámec mlčenlivosti dle čl. 8.1. nebude důvěrné informace týkající se Klienta jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny Klienta shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi. Midava Service se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.

8.5. Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se Midava Service, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Midava Service.

8.6. Midava Service se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Midava Service bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

 1. Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

9.1 Midava Service přijímá objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje služby definované v bodě 4. Všeobecných obchodních podmínek. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení Midava Service.

9.2 Objednávky na služby automatizovaného zpracování dat poskytované elektronickou formou přijímá Midava Service především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu, který je přístupný na Elektronických systémech Midava Service. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem, poštou nebo faxem.

9.3 Midava Service si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:

9.3.1. ji podala osoba nebo zástupce společnosti, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s Midava Service;

9.3.2. Realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Midava Service;

9.3.3. realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

9.4 Nedojde-li k odmítnutí objednávky dle čl. 9.3, zahájí Midava Service poskytování služeb podle údajů uvedených na formuláři. V případě, že na objednávkovém formuláři není uvedena pozdější specifikace začátku poskytování služby, platí, že poskytování služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.

9.5 Klient bere na vědomí, že Midava Service vystaví potvrzení závazné objednávky pouze na základě výslovné žádosti Klienta; v ostatních případech bude objednávka potvrzena konkludentně okamžikem, kdy ze strany Midava Service dojde k zahájení poskytování služby.

 1. Uzavření smlouvy

10.1 Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:

10.1.1 konkludentně okamžikem započetí poskytování služeb dle čl. 9.4. Všeobecných obchodních podmínek;

10.1.2 uzavřením smlouvy v případě potvrzení objednávky dle čl. 9.5 Všeobecných obchodních podmínek.

10.2 Midava Service  si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy, o čemž včas Klienta vyrozumí.

10.3 Klient uzavřením smlouvy nebo zasláním objednávky výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s:

10.3.1 respektováním termínů a dalších podmínek poskytování služeb specifikovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách (grafické formáty, formy předávání podkladů atd.);

10.3.2 respektováním technických možností média internet a Elektronických systémů Midava Service;

10.3.3 obsahem Všeobecných obchodních podmínek.

 1. Cena za služby, fakturace

11.1 Za poskytnuté služby dle článku 4. Všeobecných obchodních podmínek uhradí klient Midava Service cenu dle ceníku služeb Midava Service platného ke dni doručení objednávky Midava Service. Ceníky jsou zveřejněny v Elektronických systémech Midava Service.

11.2 Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury. Midava Service vystaví v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Klientovi fakturu do 15 dnů ode dne přijetí objednávky v případě uzavření smlouvy dle čl. 10.1.1 nebo uzavření smlouvy mezi Klientem a Midava Service v případě uzavření smlouvy dle čl. 10.1.2. Faktura je splatná 14. den ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

11.3 Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě služeb definovaných v bodech 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 Všeobecných obchodních podmínek první den poskytování služby ze strany Midava Service, nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění první den poskytování služby ze strany Midava Service.

11.4 Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb.

11.5 Midava Service si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.

11.6 V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 kalendářních dnů, je Midava Service oprávněna přerušit poskytování služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena.  Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Midava Service. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za služby.

11.7 Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

 1. Kredity, předplatné inzerce

12.1 Klient bere na vědomí, že kredity zakoupené v rámci časové služby „Kreditní předplatné inzerce“, „Předplatné na zkoušku“ anebo roční objednávky služeb se v případě jejich nevyčerpání nevracejí ani nepřevádějí do dalšího období, pokud se strany nedohodnou jinak. Kredity, které jsou nad rámec sjednaného rozsahu dokoupené v průběhu období spolupráce (tzn. nad rámec služby či objednávky), se převádějí do dalšího navazujícího období za podmínky, že se strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další rok.

12.2 Pokud v průběhu prezentace pozic uplyne sjednané období poskytované služby Kreditní předplatné inzerce a Předplatné na zkoušku, ze kterého byly pozice vystaveny, skončí posledním dnem tohoto období zároveň prezentace všech aktivních pozic bez ohledu na dobu, na jakou byly tyto pozice vystaveny, a to bez jakéhokoli nároku Klienta z důvodu jejich předčasného skončení. V případě, že se strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další rok, budou pozice prezentovány po celou dobu, na kterou byly původně vystaveny.

 1. Zprostředkování prodeje služeb Midava Service 

13.1 Klient, vyjma Zprostředkovatele, se zavazuje využívat služeb Midava Service výhradně pro svou vlastní potřebu.

13.2 Zprostředkovatel se zavazuje využívat služeb Midava Service pro svou potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů. Zprostředkovatel se zavazuje nezprostředkovávat služby Midava Service svým jménem. Zprostředkovatel se dále zavazuje, že nebude pro třetí osoby svým jménem a/nebo na svůj účet zajišťovat přímý přeprodej inzertních pozic prostřednictvím Elektronických systémů Midava Service, především se Zprostředkovatel zavazuje, že nebude jakkoli kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím Elektronických systémů Midava Service. Zprostředkovatel je však oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob. Při porušení tohoto ustanovení je Midava Service oprávněna s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovým Zprostředkovatelem a požadovat po Zprostředkovateli náhradu škody tímto způsobené.

13.3 Zprostředkovatel je oprávněn užít jakékoli obchodní značky Midava Service pouze s předchozím písemným souhlasem Midava Service. Při porušení tohoto ustanovení je Midava Service oprávněna s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovýmto Zprostředkovatelem a požadovat náhradu způsobené škody.

13.4 Nabídky práce od Zprostředkovatelů mohou být na Elektronických systémech Midava Service označeny a prezentovány Uživatelům jakožto pozice nabízené Zprostředkovateli. O určení, zda je daný subjekt Zprostředkovatel ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek, rozhoduje výhradně Midava Service. Zprostředkovatel bere tuto skutečnost na vědomí.

 1. 14. Odstoupení od smlouvy

14.1 Midava Service je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže:

14.1.1 podklady dodané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.);

14.1.2 Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých závazků vůči Midava Service; smluvní strany výslovně sjednávají, že Midava Service je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že Klient je v prodlení s úhradou závazku vzniklého na základě jiné smlouvy;

14.1.3 Klient poškozuje dobré jméno Midava Service nebo jejích obchodních značek;

14.1.4 Klient požaduje prezentování informací na Elektronických systémech Midava Service, které jsou v rozporu s bodem 6.1 Všeobecných obchodních podmínek;

14.1.5 Midava Service zjistí u Odpovědních systémů Klienta závady dle bodu 6.3 Všeobecných obchodních podmínek.

14.1.6 Midava Service zjistí u Klienta jednání v rozporu s bodem 6.6 Všeobecných obchodních podmínek.

14.2 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v následujících případech:

14.2.1 v případě služeb podle bodů 4.1, 4.2, 4.3 a 4.6 Všeobecných obchodních podmínek nejpozději do třetího dne ode dne zahájení poskytování služby, a to pouze v případě, že u služby dle bodu 4.1 a 4.2 neobdržel Klient v Elektronickém systému Midava Service žádnou reakci uchazeče na inzerci, a u služby dle bodu 4.3 a 4.6 nebylo zahájeno čerpání této služby Klientem.

14.2.2 v případě služeb podle bodů 4.4 Všeobecných obchodních podmínek nejpozději do třetího dne ode dne obdržení závazné rezervace termínu poskytování služby;

14.2.3 v případě služeb podle bodu 4.5 Všeobecných obchodních podmínek nejpozději v den, kdy Midava Service obdrží závaznou rezervaci termínu poskytování služby.

14.3 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany Midava Service po dobu delší než 5 pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy dojde k přerušení poskytování služby a Klientem písemně, faxem nebo e-mailem vyrozumí Midava Service o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.

 1. Zánik smlouvy a sankce 

15.1 Smlouva uzavřená mezi Midava Service a Klientem zaniká:

15.1.1 uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě;

15.1.2 odstoupením od smlouvy v souladu s článkem 14. Všeobecných obchodních podmínek;

15.1.3 dohodou Midava Service a Klienta.

15.2 V případě, že smlouva zanikne v důsledku odstoupení Midava Service od smlouvy z důvodu dle bodu 14.1.2 Všeobecných obchodních podmínek, je Midava Service oprávněna v případě uzavření nové smlouvy se stejným Klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1% z ceny vyfakturované na základě zaniklé smlouvy.

15.3 V případě, že Klient odstoupí dle bodu 14.2 Všeobecných obchodních podmínek od smlouvy o poskytování služby Multiposting pozic podle bodu 4.2. Všeobecných obchodních podmínek nebo od smlouvy o poskytování služby Zprostředkování inzerce v tisku podle bodu 4.5 Všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se Klient uhradit veškeré storno poplatky uplatněné provozovateli Zahraničních serverů a/nebo vydavatelů tištěných médií, které vzniknou v důsledku zrušení smlouvy, a dále se zavazuje uhradit Midava Service storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny poskytované služby.

15.4 V případě, že Klient odstoupí dle bodu 14.2 Všeobecných obchodních podmínek od smlouvy o poskytování Reklamní služby na internetu podle bodu 4.4. Všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se Klient uhradit Midava Service storno poplatek ve výši 50 % z objemu zakázky.

15.5 V případě, že Klient odstoupí dle bodu 14.2. Všeobecných obchodních podmínek od smlouvy o poskytování Konzultačních služeb podle bodu 4.6 Všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se Klient uhradit veškeré storno poplatky uplatněné ze strany dodavatelů vůči Midava Service a dále se zavazuje uhradit Midava Service storno poplatek ve výši 10 % z objemu zakázky.

15.6 V případě prodlení Klienta s úhradou ceny za služby vzniká Midava Service nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 %  z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

 1. Odpovědnost za škodu 

16.1 Midava Service je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení Midava Service, a to po dobu, po kterou trval výpadek.

16.2 Midava Service neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Midava Service. “Vyšší mocí” se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Midava Service. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Midava Service, zavazuje se Midava Service bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Midava Service pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům.

16.3 Odpovědnost Midava Service za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Midava Service v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi Midava Service a Klientem je omezena na částku uhrazenou Klientem za služby na základě uzavřené smlouvy. Midava Service není povinna nahradit Klientovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

 1. Autorská práva a ochranné známky 

17.1 Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Midava Service použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Midava Service neodpovídá za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že Midava Service vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, zavazuje se ji Klient Midava Service nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Midava Service vyzván.

17.2 Klient není oprávněn užít Elektronické systémy Midava Service nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Midava Service. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Uživatelů.

17.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech Midava Service je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Midava Service, jsou zakázány.

 1. Rozhodné právo, dohoda o soudní příslušnosti 

18.1. Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

18.2. Midava Service a Klient činí tímto dohodu dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud Midava Service, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Midava Service. Smluvní strany rovněž sjednávají, že ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je místem plnění závazku místo sídla Midava Service.

 1. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Elektronických systémech Midava Service  

19.1 Midava Service prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Midava Service byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace: 00066666.

19.2 Midava Service prohlašuje, že  veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a tyto poskytuje Klientovi, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů, je-li tento zákonem vyžadován.  Midava Service je oprávněna obrátit se na subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

19.3. Midava Service prohlašuje, že v případě, že správcem osobních údajů bude Klient, osobní údaje budou získány prostřednictvím Elektronických systému Midava Service a Midava Service bude v souvislosti s poskytováním služeb vystupovat v postavení zpracovatele osobních údajů, bude mezi stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

19.4. Midava Service se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které uchazeči vloží elektronickou cestou prostřednictvím Elektronických systémů Midava Service tak, aby Klient jako správce mohl udělení souhlasu kdykoli doložit.

19.5. V případě služby Prohledávání databáze životopisů je Klient povinen provést příslušná fyzická a administrativní opatření vedoucí k ochraně dat z databáze CV před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo odkrytím údajů. Klient je oprávněn nakládat s údaji získanými z databáze CV pouze k účelu obsazení nebo zprostředkování pracovního místa. Klient je oprávněn seznámit se s osobními údaji a kontaktovat uchazeče s nabídkou volné pracovní pozice. Pokud uchazeč na nabídku nereaguje, je Klient povinen osobní údaje uchazeče zlikvidovat. Klient není oprávněn zpřístupnit CV třetí osobě bez předchozího souhlasu subjektu údajů. V případě zájmu o jakékoli další zpracovávání osobních údajů nad rámec tohoto článku je Klient povinen opatřit si souhlas subjektu údajů se zpracováním.

19.6. Poruší-li Klient jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 19.5., může Midava Service zamezit Klientovi přístup do databáze CV. Klient bere na vědomí, že v takovém případě nemá nárok na vrácení ceny za službu Prohledávání databáze životopisů. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Klienta vznikne Midava Service škoda, je Klient povinen tuto škodu Midava Service nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Midava Service vyzván.

19.7 Uživatelé i Klienti berou na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronických systémech Midava Service jsou ze strany Midava Service zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany Midava Service dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje. Klienti berou dále na vědomí, že Midava Service je oprávněno v rámci služeb poskytovaných Klientům získávat osobní údaje Uživatelů a dalších fyzických osob ať už na základě zvláštního souhlasu těchto Uživatelů nebo fyzických osob, anebo i v případech, kdy tak umožňují právní předpisy bez jejich souhlasu; za případné plnění zvláštních povinností vyplývající z právní úpravy ochrany osobních údajů vůči takovým Uživatelům a fyzických osobám odpovídá Midava Service.

 1. Korespondenční údaje

20.1 Korespondenční údaje Midava Service jsou následující:

Midava Service s.r.o.
Boženy Koutníkové 2000
250 88 Čelákovice
tel.: 739 623 144

 1. Závěrečná ustanovení 

21.1. Midava Service je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi Midava Service a Klientem či Uživatelem se řídí vždy Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

21.2. Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 19.2.2016 a pozbývají účinnosti nabytím účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek s pozdějším datem vydání. Midava Service je oprávněna znění těchto Všeobecných obchodních podmínek v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich pozdější změny. Midava Service musí Klienta upozornit na datum účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však třicet (30) dnů, tyto nové všeobecné obchodní podmínky Klientovi vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu nebo elektronických systémů Midava Service, které Klient užívá). Nesouhlasí-li Klient s novými všeobecnými obchodními podmínkami, je oprávněn ukončit smlouvu doručením nesouhlasu (přede dnem účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek), přičemž smlouva bude ukončena po uplynutí jednoměsíční výpovědní doby, která počíná běžet doručením nesouhlasu Midava Service. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností nových všeobecných obchodních podmínek.